Danh sách chứng từ đã lập bảng kê chứng từ thanh toán nhưng chưa thanh toán

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 5. Kiểm tra chứng từ chưa thanh toán tạm ứng >

Danh sách chứng từ đã lập bảng kê chứng từ thanh toán nhưng chưa thanh toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp đã lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng nhưng chưa thanh toán với Kho bạc thì chương trình hiển thị báo cáo với thông tin như sau:

5.1. Bang ke chua thanh toan_01

Trường hợp này kế toán thanh toán với kho bạc:

1. Nhấn vào số bảng kê trên báo cáo, phần mềm sẽ chuyển sang màn hình Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán để anh/chị thực hiện thanh toán.

2. Tích chọn các chứng từ cần thanh toán. Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

5.1. Bang ke chua thanh toan_02

3. Sau khi thanh toán xong, phần mềm sẽ chuyển chứng từ từ trạng thái Thanh toán sang Huỷ thanh toán.