Danh sách chứng từ chi tạm ứng chưa lập Bảng kê chứng từ thanh toán

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 5. Kiểm tra chứng từ chưa thanh toán tạm ứng >

Danh sách chứng từ chi tạm ứng chưa lập Bảng kê chứng từ thanh toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp chứng từ chi tạm ứng chưa được lập bảng kê thì chương trình hiển thị báo cáo với thông tin như sau:

5.2. Bang ke chua duoc lap_01

Trường hợp này kế toán thực hiện lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng như sau:

1. Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê, chọn Lập bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán hoặc Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.

5.2. Bang ke chua duoc lap_02

2. Chọn Khoảng thời gian lập bảng kê, nhập Diễn giải.

3. Tại tab Bảng kê, tích chọn những chứng từ cần lập bảng kê thanh toán tạm ứng. Nhấn Cất.

5.2. Bang ke chua duoc lap_03

4. Sau khi được Kho bạc chấp nhận thanh toán thì anh/chị vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

5. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được Kho bạc chấp nhận thanh toán.

6. Chọn tab Thanh toán, tích chọn các chứng từ cần thanh toán. Nhấn Thanh toán.

5.2. Bang ke chua duoc lap_04

7. Sau khi thanh toán xong, phần mềm sẽ chuyển chứng từ từ trạng thái Thanh toán sang Huỷ thanh toán.