Xác định kết quả doanh thu, chi phí theo hợp đồng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quản lý hợp đồng >

Xác định kết quả doanh thu, chi phí theo hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động.

2. Phần mềm tự động xác định kết quả hoạt động trong kỳ theo từng hợp đồng tự động kết chuyển TK 642x, 531, 632.

R35.1_HD_3.XDKQHD_01

3. Nhấn Cất để hoàn thành.