Lập chứng từ nghiệp vụ khác từ hóa đơn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Lập chứng từ nghiệp vụ khác từ hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp các đơn vị không sử dụng nghiệp vụ Quản lý kho thì có thể lập chứng từ nghiệp vụ khác từ hóa đơn.

2. Các bước thực hiện

Với các đơn vị không sử dụng nghiệp vụ Quản lý Kho:

Thu TM tu HD_01

Các bước lập chứng từ thu tiền mặt từ hóa đơn như sau:

1. Sau khi lập xong hóa đơn, nhấn Lập CTBH.

2. Nếu trên hóa đơn chọn hình thức thanh toán là TM/CK thì chương trình tự động tích chọn loại chứng từ muốn lập là Chứng từ nghiệp vụ khác.

Lap CTNVK tu HD_02

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm sinh chứng từ thu tiền gửi từ các thông tin trên hóa đơn, tự động hạch toán TK Nợ 131, TK Có 531/7111. Đồng thời ghi nhận TK thuế 33311.

4. Khai báo thêm 1 số thông tin MLNS.

Lap CTNVK tu HD_03

5. Khai báo Hoạt động tại tab Thống kê.

Lap CTNVK tu HD_04

6. Nhấn Cất.