Rút tạm ứng đã cấp bằng tiền gửi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Rút kinh phí từ kho bạc > Rút kinh phí đã cấp dự toán > Rút dự toán tạm ứng >

Rút tạm ứng đã cấp bằng tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

a. Rút tạm ứng kinh phí hoạt động bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 111, 112                  

Có TK 337

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008211, 008221) - Dự toán tạm ứng (ghi dương)

b. Chi thanh toán các khoản chi hoạt động bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 611, 241              

Có TK 111, 112

c. Thanh toán tạm ứng

Có TK 008 (008211, 008221) - Ghi âm

Có TK 008 (008212, 008222) - Ghi dương

d. Kết chuyển phát sinh các khoản chi hoạt động (trừ chi mua NVL, CCDC):

Nợ TK 3371

Có TK 511

e. Nộp trả số kinh phí tạm ứng bằng tiền không sử dụng hết

Nợ TK 3371, 3372

 Có TK 111, 112

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

1. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc tạm ứng dự  toán cho đơn vị bao gồm: Giấy rút dự toán (tạm ứng), Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng.

2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.

3. Kho bạc chi số tạm ứng cho đơn vị và kế toán hạch toán số rút tạm ứng vào sổ sách.

Sau khi công việc được hoàn thành, có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc

4. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán tạm ứng cho đơn vị gồm: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng và Chứng từ kèm theo khác: Danh sách nhận tiền, hóa đơn, hợp đồng, văn bản phê duyệt,...

5. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng.

6. Kho bạc kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho đơn vị, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi

Ví dụ:

- Ngày 19/01/2018, đơn vị rút dự toán tiền gửi chi trả tiền phúc lợi cho nhân viên, số tiền: 10.000.000 đồng

- Ngày 25/01/2018, đơn vị thanh toán tiền phúc lợi cho nhân viên bằng tài khoản tiền gửi, số tiền: 10.000.000 đồng

- Ngày 31/03/2018, đơn vị lập bảng kê thanh toán tạm ứng

- Ngày 31/03/2018, đơn vị in mang đầy đủ hồ sơ mang ra kho bạc thanh toán.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

4.1. Lập chứng từ rút dự toán

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi

2. Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền gửi

o Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền

o Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

o Nhập chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu có), Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut DT da cap_TG_01

4. Nhấn Cất. Chương trình hiển thị thông báo:

Rut DT da cap_TG_02

Nhấn Đồng ý.

Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi được lấy từ chứng từ Rút dự toán tiền gửi sang.

Phần mềm tự sinh TK Nợ 1121, TK Có 3371, Cấp phát: Dự toán, Nghiệp vụ là Tạm ứng đã cấp dự toán.

Phần mềm tự động sinh TK Có 008211 dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

Rut DT da cap_TG_03

4.2. Chi từ dự toán tạm ứng

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo thông tin trên phiếu chi tiền gửi.

Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

Nhập chi tiết chứng từ: Diễn giải, TK Nợ, Số tiền, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

Rut DT da cap_TG_04

3. Nhấn Cất.

4.3. Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.

2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng.

3. Nhập nội dung Diễn giải.

4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

5. Tại tab Bảng kê: tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê.

Rut DT da cap_TG_05

6.Nhấn Cất.

7. In Bảng kê chứng từ thanh toánGiấy đề nghị thanh toán tạm ứng mang ra kho bạc bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

Rut DT da cap_TG_06

8. Ví dụ: In mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

9. Khai báo các tham số báo cáo.

Rut DT da cap_TG_07

10. Nhấn Đồng ý.

Rut DT da cap_TG_08

4.4. Thanh toán tạm ứng

Sau khi được chấp nhận thanh toán:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Chọn tab Thanh toán.

Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

Rut DT da cap_TG_09

4. Hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại tab Hạch toán đồng thời.

Rut DT da cap_TG_10

4.5. Sau khi thanh toán, đơn vị lập chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản chi phát sinh (trừ chi mua NVL, TSCĐ)

1. Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhập Diễn giải, Chứng từ.

3. Nhập TK Nợ 3371, TK Có 5111, nhập Số tiền, MLNS, Nghiệp vụ chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

Rut DT da cap_TG_11

4. Nhấn Cất.