Rút tạm ứng đã cấp bằng chuyển khoản kho bạc

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Rút kinh phí từ kho bạc > Rút kinh phí đã cấp dự toán > Rút dự toán tạm ứng >

Rút tạm ứng đã cấp bằng chuyển khoản kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

a. Rút dự toán chuyển khoản thanh toán các khoản chi hoạt động

Nợ TK 611          

Có TK 5111

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008211, 008221) - Dự toán tạm ứng

b. Rút dự toán chuyển khoản thanh toán các khoản phải trả

Nợ TK 331/332/334        

Có TK 5111

Đồng thời ghi nhận TK Có 008 (008211, 008221) - Dự toán tạm ứng

c. Chuyển khoản kho bạc mua NVL, CCDC, TSCĐ hoặc đầu tư XDCB

Nợ TK 152/153/211/241      

Có TK 36611, 36612, 3664

Đồng thời ghi nhận:

TK Có 008, 009 (008211, 008221, 00921)

d. Kết chuyển số NVL, CCDC xuất dùng và số hao mòn, khấu hao đã tính trong năm

Nợ TK 36612: Giá trị NVL, CCDC đã dùng trong năm

  Có TK 511

Nợ TK 36611: Số hao mòn, khấu hao đã tính trong năm

   Có TK 511

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu tạm ứng tiền từ kinh phí ngân sách, đơn vị thường thực hiện các hoạt động:

1. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc tạm ứng dự  toán cho đơn vị bao gồm: Giấy rút dự toán (tạm ứng), Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng.

2. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt tạm ứng.

3. Kho bạc chi số tạm ứng cho đơn vị và kế toán hạch toán số rút tạm ứng vào sổ sách.

Sau khi công việc được hoàn thành, có đầy đủ hồ sơ chứng từ thì kế toán làm thủ tục thanh toán tạm ứng với kho bạc

4. Kế toán chuẩn bị hồ sơ đề nghị kho bạc thanh toán tạm ứng cho đơn vị gồm: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng và Chứng từ kèm theo khác: Danh sách nhận tiền, hóa đơn, hợp đồng, văn bản phê duyệt,...

5. Kế toán chuyển hồ sơ cho kho bạc kiểm soát chi và duyệt thanh toán tạm ứng.

6. Kho bạc kiểm soát và duyệt thanh toán tạm ứng cho đơn vị, khoản chi chuyển trạng thái từ tạm ứng sang thực chi

Ví dụ:

- Ngày 20/03/2018, đơn vị rút dự toán chuyển khoản chi trả tiền điện: 1.000.000 đồng, tiền nước: 1.000.000 đồng

- Ngày 31/03/2018, đơn vị lập bảng kê thanh toán tạm ứng

- Ngày 31/03/2018, đơn vị in mang đầy đủ hồ sơ mang ra kho bạc thanh toán.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

4.1. Lập chứng từ rút dự toán

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản.

2. Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản

Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền

Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập chi tiết chứng từ: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu có), Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.

Rut DT da cap_CKKB_01

4. Nhấn Cất, chương trình hiển thị thông báo:

Rut DT da cap_CKKB_02

Nhấn Đồng ý.

5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vừa sinh từ Rút dự toán chuyển khoản

Phần mềm tự sinh TK Nợ 61111, TK Có 5111, Cấp phát: Dự toán, Nghiệp vụ là Tạm ứng đã cấp dự toán.

Căn cứ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để sửa lại bút toán cho phù hợp. Ví dụ Rút dự toán thanh toán tiền điện, hạch toán TK Nợ 61112, TK Có 5111.

Phần mềm tự động sinh TK Có 008211 dựa vào các thông tin đã chọn trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời.

Rut DT da cap_CKKB_03

Nếu đơn vị Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm thì xem chi tiết tại đây.

4.2. Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng

1. Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.

2. Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng.

3. Nhập nội dung Diễn giải.

4. Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

5. Tại tab Bảng kê: tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê.

Rut DT da cap_CKKB_04

6.Nhấn Cất.

7. In Bảng kê chứng từ thanh toánGiấy đề nghị thanh toán tạm ứng mang ra kho bạc bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

Rut DT da cap_CKKB_05

8. Ví dụ: In mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC). Khai báo các tham số báo cáo.

Rut DT da cap_CKKB_06

9. Nhấn Đồng ý.

Rut DT da cap_CKKB_07

4.3. Thanh toán tạm ứng

Sau khi được chấp nhận thanh toán:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

2. Kích đúp chuột vào bảng kê đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

3. Chọn tab Thanh toán.

Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

Rut DT da cap_CKKB_08

4. Hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại tab Hạch toán đồng thời.

Rut DT da cap_CKKB_09