Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh về hợp đồng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quản lý hợp đồng >

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh về hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 .

2. Các bước thực hiện

Các giao diện chứng từ bổ sung cột Hợp đồng:

STT

Các giao diện chứng từ có cột Hợp đồng

 

 

1

Chuyển khoản kho bạc  

8

Phiếu chi mua vật tư hàng hóa

15

Thu tiền gửi từ bán hàng

2

Chuyển khoản kho bạc trả nhà cung cấp

9

Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

16

Bán hàng chưa thu tiền

3

Phiếu thu

10

Hóa đơn mua hàng

17

Phiếu thu tiền khách hàng

4

Phiếu chi

11

Phiếu chi trả nhà cung cấp

18

Thu tiền gửi từ khách hàng

5

Thu tiền gửi

12

Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

19

Hàng bán trả lại

6

Chi tiền gửi

13

Xuất kho

20

Chứng từ nghiệp vụ khác

7

Phiếu chi mua vật tư hàng hóa

14

Phiếu thu bán hàng

21

Xác định kết quả hoạt động

Sau khi khai báo danh mục Hợp đồng, để lập các phát sinh về hợp đồng, thực hiện như sau:

1. Mở 1 trong các chứng từ được liệt kê ở trên. Ví dụ Phiếu chi mua vật tư hàng hóa.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ. Chọn Hợp đồng đã khai báo tại Danh mục\Hợp đồng.

R33.1_HD_05

3. Nhấn Cất để hoàn thành.