Quản lý hợp đồng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Quản lý hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kể từ phiên bản R33, phần mềm hỗ trợ kế toán quản lý doanh thu, chi chí, công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo từng hợp đồng.

Thiết lập để sử dụng hợp đồng

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh về hợp đồng