Hợp đồng

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán khai báo được danh sách các hợp đồng để chọn nhanh Hợp đồng mua, Hợp đồng bán trên chứng từ có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Hợp đồng.

R33.1_HD_03

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin về hợp đồng: Loại hợp đồng, Số hợp đồng, Ngày hợp đồng, Khách hàng/NCC và 1 số thông tin khác.

4. Nếu hợp đồng không còn được sử dụng nữa thì tích chọn Ngừng theo dõi để phần mềm không lấy lên tại cột Hợp đồng mua, Hợp đồng bán trên các chứng từ.

R33.1_HD_04

5. Nhấn Cất.