Nhập số dư ban đầu cho các TK chi tiết theo Hợp đồng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quản lý hợp đồng >

Nhập số dư ban đầu cho các TK chi tiết theo Hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện:

1.Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Kích đúp chuột vào các TK chi tiết theo hợp đồng: 131, 141, 331, 154 để nhập số dư.

3. Tại màn hình nhập số dư, chọn Hợp đồng, Đối tượng, Dư Nợ hoặc Dư Có.

R35.1_HD_2.Sodu_01

4. Nhấn Cất.