6. Kiểm tra hạch toán chính và hạch toán ngoại bảng

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách >

6. Kiểm tra hạch toán chính và hạch toán ngoại bảng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Tại mục 6. Hạch toán chính và hạch toán ngoại bảng, nhấn Kiểm tra.

6. Kiem tra HT chinh và ngoai bang_01

2. Chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

6. Kiem tra HT chinh và ngoai bang_02

Danh sách chứng từ có chênh lệch giữa hạch toán chính và hạch toán ngoại bảng

Danh sách các chứng từ chưa có hạch toán ngoại bảng