Chuyển số dư đã quyết toán của năm trước vào dữ liệu kế toán năm nay như thế nào?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc khi bắt đầu sử dụng phần mềm > Làm thế nào để tạo sổ sách để làm việc (Tạo mới, chuyển số dư năm trước)? >

Chuyển số dư đã quyết toán của năm trước vào dữ liệu kế toán năm nay như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Vấn đề

Từ ngày 01/01/2018, các đơn vị HCSN phải áp dụng chế độ kế toán HCSN mới theo Thông tư 107/2017/TT-BTC nên phải nhập số liệu phát sinh năm 2018 trên MISA Mimosa.NET 2019 nhưng số dư năm 2017 chưa được quyết toán. Do vậy, kể từ phiên bản MISA Mimosa.NET 2019 R5, phần mềm cho phép đơn vị nhập khẩu số dư đã quyết toán của năm 2017 vào dữ liệu kế toán 2018 trên MISA Mimosa.NET 2019.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 hoặc MISA Mimosa.NET 2014 lên MISA Mimosa.NET 2019 để lấy số dư năm 2017.

o Vào Tệp\Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2019.

o Xem hướng dẫn chi tiết các bước Chuyển đổi dữ liệu tại đây.

Bước 2: Vào dữ liệu vừa chuyển đổi đã có số dư (ví dụ tên dữ liệu là So_du_quyet_toan_2017), thực hiện Xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml

o Vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra tệp .xml.

R5_18_anh1

o Phần mềm mặc định tích chọn xuất khẩu tất cả danh mục và số dư, nếu không muốn xuất khẩu danh mục hoặc số dư nào anh/chị bỏ tích chọn tương ứng.

o Nhấn vào biểu tượng thư mục chọn Nơi lưu tệp. Nhấn Thực hiện.

R5_18_anh2

o Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu dữ liệu thành công. Nhấn để mở thư mục chứa tệp xuất khẩu, nhấn Không nếu không muốn mở ngay.

R5_18_anh3

Bước 3: Vào dữ liệu đã có phát sinh năm 2018 (ví dụ tên dữ liệu là Mimosa_2018) được tạo trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019, thực hiện Nhập khẩu dữ liệu từ tệp xml.

o Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml.

R5_18_anh4

o Nhấn vào biểu tượng thư mục chọn tệp nhập khẩu.

o Phần mềm mặc định nhập khẩu tất cả Danh mục và Số dư, trường hợp không muốn nhập khẩu chỉ tiêu nào anh/chị bỏ tích chọn tương ứng.

o Tích chọn Thiết lập chi tiết số dư tài khoản (nếu cần).

R5.108

Đối với Danh mục TSCĐ:

Trường hợp 1: Nếu trên dữ liệu nhập khẩu (VD: Mimosa_2018) anh/chị chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 và MISA Mimosa.NET 2014 lên MISA Mimosa.NET 2019, có mang cả Tài sản cố định đồng thời đã nhập phát sinh liên quan tới Tài sản cố định (ghi giảm, đánh giá, tính hao mòn, trích khấu hao...) trong năm 2018, thì khi nhấn Tiếp tục để nhập khẩu, hệ thống hiển thị thông báo để anh/chị lựa chọn một trong các phương án sau:

Tiếp tục nhập khẩu và xoá các chứng từ phát sinh: phần mềm sẽ xóa các chứng từ phát sinh liên quan tới Tài sản cố định (ghi giảm, đánh giá, tính hao mòn, trích khấu hao...) bị trùng và ghi đè vào danh mục Tài sản cố định.

Tiếp tục nhập khẩu và bỏ qua các tài sản này: phần mềm sẽ nhập khẩu các tài sản trên file nhập khẩu và giữ nguyên các Tài sản cố định và chứng từ liên quan.

Không tiếp tục nhập khẩu: phần mềm dừng việc nhập khẩu.

Ví dụ tích chọn Tiếp tục nhập khẩu và xoá các chứng từ phát sinh, nhấn Đồng ý.

R5_18_anh6

Trường hợp 2: Nếu trên dữ liệu nhập khẩu (VD: Mimosa_2018) đơn vị tự tạo mới trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 và đã tự động khai báo Tài sản cố định mà có mã Tài sản cố định trùng với mã Tài sản cố định dữ liệu trên phần mềm MISA Mimosa.Net 2017 hoặc MISA Mimosa.NET 2014, nhưng do tại thời điểm quyết toán anh/chị có thay đổi lại thông tin Tài sản cố định trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 hoặc MISA Mimosa.NET 2014 nên cần chuyển lại Tài sản cố định đã quyết toán vào dữ liệu phát sinh năm 2018, thì đơn vị cần phải thực hiện như sau:

Vào dữ liệu cần nhập khẩu (VD: Mimosa_2018) xóa hết danh mục Tài sản cố định và các phát sinh liên quan.

Thực hiện nhập khẩu lại dữ liệu.

Trường hợp 3: Trên dữ liệu nhập khẩu (VD: Mimosa_2018) đơn vị chưa có khai báo Tài sản cố định nào, thì chương trình sẽ nhập khẩu vào bình thường.

Đối với Danh mục Hệ thống tài khoản:

Trường hợp trùng mã tài khoản thì chương trình sẽ nhập khẩu đè thông tin trên những mã tài khoản bị trùng.

Trường hợp đã có số dư tài khoản trên dữ liệu phát sinh năm 2018 thì chương trình sẽ nhập khẩu đè toàn bộ số dư từ dữ liệu xuất khẩu vào dữ liệu nhập khẩu.

Đối với danh mục còn lại (Vật tư hàng hoá, Công cụ dụng cụ, Khách hàng, Nhà cung cấp...):

Trường hợp trùng mã thì chương trình sẽ không nhập khẩu vào nữa.

o Trên màn hình Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml, nhấn Thực hiện. Phần mềm thực hiện nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml vào cơ sở dữ liệu hiện tại.

R5_18_anh7

o Phần mềm thông báo Quá trình nhập khẩu kết thúc, bạn nên chạy chức năng bảo trì để hoàn tất. Nhấn Đồng ý để chạy chức năng bào trì dữ liệu.

R5_18_anh9

o Các bước bảo trì dữ liệu, xem chi tiết tại đây.