Làm thế nào để tạo sổ sách để làm việc (Tạo mới, chuyển số dư năm trước)?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc khi bắt đầu sử dụng phần mềm >

Làm thế nào để tạo sổ sách để làm việc (Tạo mới, chuyển số dư năm trước)?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tạo mới dữ liệu kế toán lần đầu

Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước

Chuyển số dư đã quyết toán của năm trước vào dữ liệu kế toán năm nay như thế nào?