Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc khi bắt đầu sử dụng phần mềm > Làm thế nào để tạo sổ sách để làm việc (Tạo mới, chuyển số dư năm trước)? >

Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem hướng dẫn tại đây