Giảm chi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Giảm chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giảm chi: Là trường hợp phát sinh các khoản thu giảm chi (trong năm hoặc năm trước), những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức nhưng không được duyệt phải thu hồi.

2. Định khoản

2.1. Giảm chi cho các khoản chi phát sinh trong năm.

a. Giảm chi các khoản chi sai từ nguồn ngân sách:

 Nếu giảm chi thu được tiền ngay

Nợ 111x, 112x

Có 611x

 Nếu chưa thu được tiền: 

Nợ 1388

Có 611x

 Khi thu hồi được tiền:

Nợ TK111x, 112x

Có TK1388

b. Giảm chi các khoản chi sai từ nguồn thu khác.

 Nếu giảm chi thu được tiền ngay:

Nợ 111x,112x

Có 642x, 154 

 Nếu chưa thu được tiền: 

Nợ 1388

Có 642x,154. 

Khi thu hồi được tiền:

Nợ TK111x, 112x

Có TK1388.

2.2. Giảm chi cho các khoản chi sai từ năm trước (Thường những khoản này đơn vị không phải nộp lại ngân sách và được để lại sử dụng tiếp tại đơn vị).

a. Nếu giảm chi thu được tiền ngay:

Nợ 111x,112x

Có 421

b. Nếu chưa thu được tiền: 

Nợ 1388

Có 421.

c. Khi thu hồi được tiền:

Nợ TK111x, 112x

Có TK1388

Ví dụ:

Ngày 19/10/2018, đơn vị lập phiếu thu giảm chi tiền mua CCDC do chi không đúng quy định, số tiền: 3.000.000 đồng.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo thông tin trên phiếu thu.

Tại phần Thông tin chung: nhập Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày PT, Ngày HT, Số PT.

Nhập chi tiết chứng từ: TK Nợ 1111, TK Có 61112, Số tiền, MLNS, chọn Nghiệp vụGiảm chi - Tạm ứng hay Giảm chi - Thực chi.

giam_chi_2019

3. Nhấn Cất.

Lưu ý:

1.Trường hợp giảm chi nhưng chưa thu được bằng tiền thì hạch toán trên phân hệ Tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác và TK hạch toán là TK 1388

2.TK 1388 chi tiết theo đối tượng nên để ghi sổ chứng từ thì anh/chị chọn đúng Đối tượng Nợ trên tab thống kê