Các bút toán lệnh chi tiền nhưng không chọn đúng cấp phát là lệnh chi và nghiệp vụ chưa đúng

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 9. Kiểm tra các nghiệp vụ bất thường >

Các bút toán lệnh chi tiền nhưng không chọn đúng cấp phát là lệnh chi và nghiệp vụ chưa đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Trường hợp phát hiện các bút toán lệnh chi tiền nhưng không chọn đúng cấp phát là Lệnh chi và nghiệp vụ chưa đúng thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

8.4 Lenh chi_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ sai lệch trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa, sửa lại cột Nghiệp vụ cho đúng.

3. Nhấn Cất.

8.4 Lenh chi_02

- Xem thêm hướng dẫn chi tiết quy trình hạch toán nghiệp vụ Lệnh chi tiền tại đây