Mục lục ngân sách

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Mục lục ngân sách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các danh mục trong phần Mục lục ngân sách gồm:

Tính chất nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí

Chương

Loại khoản

Nhóm mục chi

Mục/Tiểu mục

Lưu ý

Danh mục Nguồn, Chương, Loại khoản, Nhóm mục chi, Mục/Tiểu mục được xây dựng sẵn Cập nhật theo hệ thống mục lục ngân sách theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính thay thế QĐ 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 và các thông tư bổ sung sửa đổi Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC.

Phải thiết lập Nguồn, Chương, Loại khoản, Nhóm mục chi, Mục/Tiểu mục được sử dụng cho đơn vị trước khi nhập số dư tài khoản đầu năm và trước khi nhập chứng từ kế toán phát sinh trên các phần hành của menu Nghiệp vụ.