Mục/Tiểu mục

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Mục/Tiểu mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép khai báo và thiết lập các Mục/Tiểu mục được sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị. Tuy nhiên cũng có thể thêm mới hoặc sửa đổi các Mục/Tiểu mục khi có thông tư sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục

2. Nhấn Thêm

Muc_Tieumuc

3. Chọn Loại cho Mục/Tiểu mục mới.

Nhập/chọn thông tin chi tiết cần khai báo:

Loại: Xác định loại của chỉ tiêu thêm mới là Nhóm, Tiểu nhóm, Mục hay Tiểu mục

Mã: Mã của chỉ tiêu thêm mới

Thuộc mục: Xác định chỉ tiêu thêm mới thuộc Nhóm, Tiểu nhóm hay Mục nào. Ô này sẽ thay đổi hoặc không xuất hiện tùy theo việc chọn loại của chỉ tiêu thêm mới là Nhóm, Tiểu nhóm, Mục hay Tiểu mục

Tên: Tên của chỉ tiêu thêm mới

Nhóm mục chi: Xác định chỉ tiêu thêm mới có thuộc một trong các nhóm mục chi theo quy định của Nhà nước hay không. Ví dụ: Các mục 6000, 6050, 6100 thuộc nhóm mục I - Chi thanh toán cá nhân. Các mục 6500, 6550, 6600 thuộc nhóm mục II - Chi nghiệp vụ chuyên môn.

5. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Mục/Tiểu mục sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.