Nhóm mục chi

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Nhóm mục chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép thay đổi lại thiết lập các Nhóm mục chi được sử dụng trong đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nhóm mục chi

2. Tại Nhóm mục chi nhấn Sửa.

nhom_muc_chi

3. Nhập Mã nhóm mục, Tên nhóm mục vào các ô nhập liệu tương ứng (Bắt buộc nhập).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Nhóm mục chi sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.