Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

MISA Mimosa.NET 2019 đã thiết lập sẵn các Tính chất nguồn kinh phí thường được sử dụng ở đơn vị nhằm tạo thuận lợi trong quá trình quản lý nguồn kinh phí như kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, kinh phí thực hiện cải cách tiền lương. Tuy nhiên, có thể thêm mới những tính chất nguồn kinh phí khác theo nhu cầu hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

2.1 Thêm mới tính chất nguồn kinh phí

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí.

2. Nhấn Thêm

3. Nhập Mã tính chất Tên tính chất nguồn kinh phí (bắt buộc phải nhập)

4. Tích chọn Thường xuyên, Không thường xuyên hay Không chọn.

tinh_chat_nguonKP_01

5. Nhấn Cất.

2.2 Sửa tính chất nguồn kinh phí

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí.

2. Chọn Tính chất nguồn trên danh sách, nhấn Sửa.

3. Thực hiện sửa lại tính chất nguồn kinh phí

tinh_chat_nguonKP_02

4. Nhấn Cất.