Loại khoản

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Trong phần này có thể khai báo và thiết lập Loại khoản được sử dụng trong đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn Loại khoản trên màn hình Khai báo thông tin ban đầu hoặc vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại, khoản.

2.  Nhấn Thêm

Loai_khoan

3. Nhập Mã tài khoản, Tên loại khoản vào các ô nhập liệu tương ứng (Bắt buộc nhập).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Không thể bỏ tích chọn tại ô “Được sử dụng” khi Loại khoản đã có số dư hoặc chứng từ phát sinh.