Vấn đề 3: Chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) lên không đúng số liệu?

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) >

Vấn đề 3: Chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) lên không đúng số liệu?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) trên báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) lên không đúng số liệu so với số dư TK 331 trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh.

CHTG_BCTC_B05_VD3_01

Cách lấy số liệu của chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) trên B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản):

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ phải trả tại thời điểm in báo cáo, bao gồm số dư Có các TK 131, 138, 331, 332, 334, 337, 338, 348, 353, 366. Đối với các tài khoản chi tiết theo đối tượng thì sẽ lấy số dư chi tiết của từng đối tượng công nợ.

Nguyên nhân:

Do đơn vị đang mở Bảng cân đối số phát sinh theo mẫu TT 107/2017/TT-BTC nên số dư TK 331 đang bù trừ bên Nợ và bên Có.

Do chỉ tiêu này là số liệu tổng hợp của các tài khoản nên nếu đơn vị có phát sinh nhiều tài khoản phải thu phải trả thì cần phải tổng hợp số liệu của tất cả các tài khoản này trên bảng cân đối số phát sinh mẫu hiển thị số dư hai bên để đối chiếu.

Giải pháp:

Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối số phát sinh.

Tại phần tham số Mẫu báo cáo, chọn Mẫu hiển thị số dư hai bên.

CHTG_BCTC_B05_VD1_02

Đơn vị đối chiếu số liệu bằng cách lấy dư Có các TK 131, 138, 331, 332, 334, 337, 338, 348, 353, 366.