Vấn đề 2: Tại sao Chỉ tiêu Hao mòn lũy kế (Mã số 13) lại bị âm?

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) >

Vấn đề 2: Tại sao Chỉ tiêu Hao mòn lũy kế (Mã số 13) lại bị âm?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Tại sao chỉ tiêu Hao mòn luỹ kế (Mã số 13) trên báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) lại có số tiền âm trong khi số dư TK 214 trên Bảng cân đối số phát sinh lại là số dương.

CHTG_BCTC_B05_VD2_01

Nguyên nhân:

Chỉ tiêu hao mòn luỹ kế (Mã số 13) là chỉ tiêu điều chỉnh giảm tài sản và lấy số dư Có TK 214 - Khấu hao và hao mòn luỹ kế TSCĐ hữu hình, theo hướng dẫn lập báo cáo tài chính của TT107/2017/TT-BTC thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.

=> Do vậy trên B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) đang hiển thị số liệu trong ngoặc đơn như vậy là đúng thông tư hướng dẫn.