Xuất bán hàng hoá, sản phẩm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa > Xuất kho >

Xuất bán hàng hoá, sản phẩm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1.1. Xuất bán hàng hoá, sản phẩm

Nợ TK 632

Có TK 155/156

1.2. Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111/112/131...

Có TK 531

Ví dụ

Ngày 30/03/2018 đơn vị xuất bán 200 chiếc áo phông, đơn giá: 100.000 đồng/chiếc.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Tuỳ vào hình thức bán sản phẩm, hàng hoá (tiền mặt, tiền gửi hay chưa thu tiền khách hàng) để hạch toán chứng từ tương ứng.

 Xem hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ Bán hàng thu tiền ngay tại đây

Xem hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ Bán hàng chưa thu tiền tại đây