Xuất sử dụng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa > Xuất kho >

Xuất sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1.1. Xuất VTHH dùng cho hoạt động của đơn vị

Nợ TK 611

 Có TK 152

Đồng thời kết chuyển số VTHH đã xuất dùng trong năm vào dự toán:

Nợ TK 366

  Có TK 511

1.2. Xuất VTHH dùng cho hoạt động từ nguồn tài trợ, viện trợ

Nợ TK 612

  Có TK 152

Đồng thời kết chuyển số VTHH đã xuất dùng trong năm vào dự toán:

Nợ TK 366

  Có TK 512

1.3. Xuất VTHH dùng cho hoạt động thu phí

Nợ TK 614

  Có TK 152

Đồng thời kết chuyển số CCDC đã xuất dùng trong năm vào dự toán:

Nợ TK 366

  Có TK 514

1.4. Xuất VTHH dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

Nợ TK 154

  Có TK 152

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Căn cứ nhu cầu sử dụng, bộ phận có nhu cầu vật tư lập đề nghị cấp vật tư gửi kế toán.

2.Kế toán kiểm tra đề nghị cấp vật tư và hàng còn tồn trong kho, nếu hàng tồn trong kho không còn đủ cấp cho bộ phận có nhu cầu sẽ tiến hành quy trình mua vật tư, nếu hàng tồn trong kho còn đủ, lập phiếu xuất kho chuyển kế toán trưởng và thủ trưởng phê duyệt.

3.Kế toán trưởng và thủ trưởng phê duyệt phiếu xuất kho.

4.Kế toán chuyển phiếu xuất kho cho thủ kho.

5.Thủ kho thực hiện xuất hàng cấp cho bộ phận sử dụng, đại diện bộ phận sử dụng và thủ kho ký vào phiếu xuất kho. Thủ kho vào sổ kho và chuyển lại 1 liên phiếu xuất cho kế toán.

6.Căn cứ phiếu xuất kho và các chứng từ liên quan khác, kế toán hạch toán và vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

Ví dụ

Ngày 25/01/2018 Phòng Kế toán hết giấy và bút đã làm phiếu cấp phát 1 gram giấy A4 trị giá 70.000đ/cái và 50 chiếc bút bi, trị giá 3.000đ/chiếc, dùng cho hoạt động thường xuyên.

3. Xem/Tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1.Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Xuất kho.

2.Khai báo thông tin về chứng từ Xuất kho.

Nhập thông tin chung: người nhận, địa chỉ, lý do xuất.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hàng tiền:

oChọn vật tư hàng hóa cần xuất sử dụng.

oChọn Tài khoản Nợ, nhập Số lượng.

oChọn Mục đích xuất là Xuất dùng.

Tab MLNS: chọn Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục tương ứng.

1. Xuat_sd

3.Nhấn Cất.

4.Chọn chức năng In để in các mẫu chứng từ liên quan.

5.Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

BC_VTHH_01