Xuất kho chi hộ cơ quan cấp trên hoặc cấp dưới

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa > Xuất kho >

Xuất kho chi hộ cơ quan cấp trên hoặc cấp dưới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 136

Có TK 152

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Kế toán nhận được lệnh cấp phát vật tư hàng hóa từ đơn vị cấp dưới hoặc yêu cầu mượn vật tư hàng hóa từ đơn vị khác.

2.Kế toán trình lên thủ trưởng đơn vị, để thủ trưởng đơn vị xem xét, nếu được thủ trưởng đồng ý, kế toán làm phiếu xuất kho và chuyển cho thủ trưởng đơn vị ký và đóng dấu.

3.Kế toán chuyển phiếu xuất kh.o cho thủ kho để thủ kho ký và làm thủ tục xuất kho.

4.Kế toán lưu phiếu xuất kho và lệnh cấp phát vật tư hàng hóa từ đơn vị cấp dưới, yêu cầu mượn vật tư hàng hóa từ đơn vị khác để vào sổ sách báo cáo.

Ví dụ

Ngày 02/03/2018 đơn vị nhận được yêu cầu mượn vật tư hàng hóa từ trung tâm bảo trợ xã hội, muốn mượn một máy in trị giá 4.000.000đ, đơn vị đã đồng ý và làm thủ tục xuất kho cho đơn vị trung tâm bảo trợ xã hội mượn.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1.Vào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Xuất kho.

2.Khai báo thông tin về chứng từ Xuất kho.

Nhập thông tin chung: người nhận, địa chỉ, lý do xuất.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hàng tiền:

oChọn vật tư hàng hóa cần xuất kho.

oChọn Tài khoản Nợ, nhập Số lượng.

Tab Thống kê: chọn đối tượng.

3. Xuat_chi_ho_cquan_cap_tren

3.Nhấn Cất.

4.Chọn chức năng In để in Phiếu xuất kho.

5.Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.

BC_VTHH_01