Tiện ích

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm >

Tiện ích

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 cung cấp các tiện ích sau:

Khai báo thông tin ban đầu

Tìm kiếm

Báo cáo nhanh

Sắp xếp lại số chứng từ

Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Bảo trì dữ liệu

Quản lý tài liệu

Quản lý công việc

Khắc phục lỗi

Nhận mẫu báo cáo