Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ hàng loạt các chứng từ trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô.

2. Chọn khoảng thời gian của chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ.

3. Chọn loại chứng từ cần ghi sổ/bỏ ghi sổ. Có thể tích chọn Chọn tất/Bỏ tất để chọn/bỏ các loại chứng từ cùng lúc.

ghi_so_theo_lo

4. Nhấn Ghi sổ để ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.

5. Nhấn Bỏ ghi để bỏ ghi sổ những chứng từ trong khoảng thời gian được chọn.

6. Nhấn Kết quả để xem danh sách những chứng từ không thực hiện được ghi sổ/bỏ ghi.