Tùy chọn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Tùy chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: chọn chế độ ghi sổ, thiết lập các thông tin ngầm định, thông tin đơn vị, người ký, thay đổi phông chữ trên báo cáo, tùy chọn đọc số tiền bằng chữ,...

2. Hướng dẫn thực hiện

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn

2. Tại đây có thể thiết lập các tùy chọn của hệ thống theo nhu cầu sử dụng.

Tuy_chon_01

Một số tùy chọn nên khai báo trước khi sử dụng bao gồm:

Thông tin đơn vị

Lưu ý: tại phần Đơn vị chủ quản, phần mềm mặc định Đơn vị dự toán cấp 1 là cấp đơn vị tổng hợp BCTC, anh/chị nhập Tên đơn vị chủ quản và chọn lại thông tin Là cấp đơn vị tổng hợp BCTC cho phù hợp với đơn vị.

Tuy_chon_02

Người ký

Tuy_chon_03

Thiết lập ngầm định

Tuy_chon_04

Nghiệp vụ

Tuy_chon_05