1. Chức năng

Cho phép sắp xếp lại số chứng từ của một loại chứng từ nào đó theo trật tự và nhất quán hoặc thay đổi lại số chứng từ theo mục đích quản lý.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Tiện ích\Sắp xếp lại số chứng từ.

2. Chọn Loại chứng từ cần sắp xếp.

3. Nhấn Sắp xếp lại số chứng từ.

Sap_xep_lai_SCT

4. Nhấn Cất.