Tài sản tăng do XDCB hoàn thành

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Không sử dụng phần mềm QLTS > Tăng tài sản cố định >

Tài sản tăng do XDCB hoàn thành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1.1. Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn NSNN:

Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412)

 Có các TK 111, 112, 366 (3664)...

Nếu rút dự toán, đồng thời ghi:

 Có TK 009 - Dự toán chi đầu tư XDCB

 Có TK 018 - Thu hoạt động khác được để lại (nếu chi bằng nguồn thu hoạt động khác được để lại)

Nếu chi từ nguồn thu hoạt động khác được để lại, đồng thời, ghi:

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3371

 Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)

Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài:

Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412)

 Có các TK 111, 112, 331,...

Đồng thời ghi:

      Nợ TK 3372

 Có TK 3664

Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn phí, khấu trừ, để lại:

Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412)

 Có các TK 111, 112, 331,...

Đồng thời ghi:

      Nợ TK 3373

 Có TK 3664

Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn Quỹ phúc lợi:

Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412)

 Có các TK 111, 112, 331,...

Đồng thời ghi:

      Nợ TK 43121

 Có TK 43122

Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:

Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412)

 Có các TK 111, 112, 331,...

1.2. Khi công trình hoàn thành bàn giao đưa TSCĐ đưa vào sử dụng, căn cứ giá trị quyết toán công trình (hoặc giá trị tạm tính), ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

 Có TK 241 - XDCB dở dang (2412)

Đồng thời ghi:

Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)

 Có TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Dựa vào kế hoạch đầu tư XDCB TSCĐ từ đầu năm, đơn vị lên kế hoạch thực hiện công trình, và xây dựng dự toán (chi phí) xây dựng công trình. Đối với công trình xây lắp, dự toán được xây dựng dựa trên phần bóc tách khối lượng xây lắp của bộ phận kỹ thuật.

Ví dụ: Để xây dựng nhà kho rộng 200m2 theo kiểu nhà cấp 4, thì dựa trên diện tích nền, diện tích tường, chiều cao, các yêu cầu về xây dựng khác, bộ phận lập dự toán xác định được khối lượng nguyên vật liệu, khối lượng nhân công và các chi phí khác để xây dựng lên nhà kho, và nhân với đơn giá dự toán ra tổng dự toán của công trình (tổng mức đầu tư).

2.Sau khi dự toán được phê duyệt, đơn vị ra quyết định lựa chọn phương thức thực hiện XDCB là tự làm hay lựa chọn nhà thầu.

3.Việc nghiệm thu công trình có thể tiến hành thành từng đợt hoặc nghiệm thu 1 lần dựa trên khối lượng hoàn thành thực tế.

4.Tuy nhiên, khi công trình được hoàn thành nghiệm thu toàn bộ và được đưa vào sử dụng, thì qui trình ghi nhận tăng tài sản từ xây dựng cơ bản hoàn thành như sau:

Nghiệm thu quyết toán công trình.

Bàn giao TSCĐ cho bộ phận sử dụng.

Điền vào thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Khai báo Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm

3. Khai báo các thông tin về tài sản cố định

Khai báo tab Thông tin chung.

tang_do_XDCB_hoan_thanh_01

Khai báo tab Thông tin hao mòn/khấu hao:

oNhập Ngày mua, PM tự động lấy lên Ngày ghi tăngNgày sử dụng

oNhập Nguyên giá. PM tự động tính hao mòn/khấu hao.

oNếu muốn khai báo Thông tin hao mòn/khấu hao:

Nhập Tỷ lệ SD vào SXKD

Nhập Thời gian tính khấu hao, PM tự động tính Tỷ lệ tính khấu hao (%).

tang_do_XDCB_hoan_thanh_02

Khai báo thêm thông tin tại tab Phụ tùng kèm theo nếu có

Lưu ý: Nếu muốn thêm nhiều tài sản giống nhau, nhập số lượng tại ô Số lượng nhân bản.

4. Nhấn Cất

5. Chọn hình thức nhận Tài sản cố định là Nhận bằng hiện vật.

tang_do_XDCB_hoan_thanh_03

6. Nhấn để sinh chứng từ Nhận bằng hiện vật và ghi tăng Tài sản cố định.

tang_do_XDCB_hoan_thanh_04

7. Nhấn Cất.

8. In các chứng từ liên quan bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

9. Xem/In báo cáo liên quan: S31- H Sổ tài sản cố định; S32-H Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng bằng cách chọn chức năng Báo cáo.