Một số nguyên nhân khác làm báo cáo S05 bị sai lệch

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh >

Một số nguyên nhân khác làm báo cáo S05 bị sai lệch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Một số nguyên nhân khác làm báo cáo S05 bị sai lệch:

hmtoggle_plus1Các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 có số dư

Nguyên nhân:

Các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 có số dư là 1 trong các nguyên nhân sau:

1. Do chưa kết chuyển xác định kết quả hoạt động.

2. Đã kết chuyển nhưng sau đó sửa lại chứng từ gốc hoặc bổ sung thêm chứng từ, nhưng chưa thực hiện kết chuyển lại bút toán xác định kết quả hoạt động.

3. Do đã thực hiện kết chuyển sau đó bỏ ghi sổ chứng từ kết chuyển, sau đó lại kết chuyển xác định kết quả hoạt động và ghi sổ lại chứng từ đã kết chuyển đã bỏ ghi.

hmtoggle_plus1Bảng cân đối phát sinh Mẫu số dư 2 bên: TK công nợ có số dư 2 bên

Do các TK công nợ như TK 131, 331 chi tiết theo đối tượng nên sẽ có phát sinh Nợ, Có chi tiết theo đối tượng.

- Khi in S05-H: Bảng cân đối sẽ phát sinh, chọn Mẫu hiển thị số dư hai bên

S05_mau so du 2 ben

thì TK công nợ sẽ có số dư 2 bên:

S05_mau so du 2 ben_02

=> Đây là nghiệp vụ đúng.