Rút dự toán thực chi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Rút kinh phí từ kho bạc > Rút kinh phí đã cấp dự toán >

Rút dự toán thực chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rút dự toán thực chi bằng tiền mặt

Rút dự toán thực chi bằng tiền gửi

Rút dự toán thực chi bằng chuyển khoản kho bạc