R7

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R7

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1. Xuất khẩu 11 mẫu theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ra file xml để kết nối với cổng thông tin DVC

2. Tuỳ chỉnh mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc (Mẫu tuỳ chỉnh)

3. Tuỳ chỉnh mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước (Mẫu tuỳ chỉnh)

Chi tiết thay đổi:

Xuất khẩu 11 mẫu theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ra file xml để kết nối với cổng thông tin DVC

Trên phiên bản R7, phần mềm giúp đơn vị xuất khẩu 11 mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ra file xml để kết nối với cổng thông tin điện tử DVC.

Chi tiết thay đổi:

Vào Tệp\Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc nhà nước.

Tích chọn các mẫu muốn xuất khẩu ra file xml để kết nối với cổng thông tin DVC.

oMẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

oMẫu C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

oMẫu C2-06/NS: Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

oMẫu C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

oMẫu C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

oMẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

oMẫu C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (ngoại tệ) (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

oMẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

oMẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

oMẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư 39/2016/TT-BTC)

oMẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Thông tư 08/2016/TT-BTC)

Tích chọn các chứng từ cần kết xuất tương ứng với các mẫu báo cáo.

Nhấn vào biểu tượng ba chấm để chọn lại đường dẫn lưu thư mục xuất khẩu dữ liệu (nếu muốn).

R7.1_anh1

Nhấn Xuất khẩu. Phần mềm hiển thị thông báo Xuất khẩu thành công. Nhấn để mở thư mục xuất khẩu, nhấn Không nếu không muốn mở ngay.

R7.1_anh2k

Lưu ý: Trường hợp file xuất khẩu trùng tên với file đã xuất trước đó thì hệ thống tự động ghi đè lên file đã có.

2. Tuỳ chỉnh Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc (Mẫu tuỳ chỉnh)

Trên phiên bản R7, phần mềm cho phép Khách hàng tuỳ chỉnh các cột và cách hiển thị trên Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc (Mẫu tuỳ chỉnh) theo yêu cầu kho bạc.

Chi tiết thay đổi:

Vào Báo cáo\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc.

Tại phần Mẫu báo cáo, nhấn vào biểu tượng tam giác để chọn mẫu Quyết định số 4377/QĐ-KBNN (Mẫu tuỳ chỉnh).

R7.2_anh1

Nhấn Tuỳ chỉnh mẫu.

Thực hiện tuỳ chỉnh Các cột trên báo cáo, Các dòng trên báo cáo, Thông tin bổ sung theo nhu cầu của đơn vị.

Ví dụ: Tại phần Thiết kế mẫu báo cáo, khi bỏ tích chọn Ẩn trên các cột Số thứ tự, Mã chương, Nguồn kinh phí thì 3 thông tin này sẽ được hiển thị tại phần Các cột trên báo cáo.

R7.2_anh2

Nhấn Xem trước để xem trước mẫu tuỳ chỉnh hoặc Cất mẫu để lưu thông tin mẫu.

Nhấn Đồng ý trên màn hình Tham số báo cáo. Phần mềm lấy lên thêm 3 cột STT, Mã chương, Nguồn kinh phí mà anh/chị vừa thực hiện tuỳ chỉnh.

R7.2_anh3

3. Tuỳ chỉnh mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước (Mẫu tuỳ chỉnh)

Trên phiên bản R7, phần mềm cho phép tuỳ chỉnh các cột và cách hiển thị trên Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước (Mẫu tuỳ chỉnh) theo yêu cầu kho bạc.

Chi tiết thay đổi:

Vào Báo cáo\Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc.

Tại phần Mẫu báo cáo, nhấn vào biểu tượng tam giác để chọn mẫu Quyết định số 4377/QĐ-KBNN (Mẫu tuỳ chỉnh).

R7.3_anh1

Nhấn Tuỳ chỉnh mẫu.

Thực hiện tuỳ chỉnh Các cột trên báo cáo, Các dòng trên báo cáo, Thông tin bổ sung theo nhu cầu của đơn vị.

Ví dụ: Tại phần Thiết kế mẫu báo cáo, khi bỏ tích chọn Ẩn trên các cột Số thứ tự, Mã chương thì 2 thông tin này sẽ được hiển thị tại phần Các cột trên báo cáo.

R7.3_anh2

Nhấn Xem trước để xem trước mẫu tuỳ chỉnh hoặc Cất mẫu để lưu thông tin mẫu.

Nhấn Đồng ý trên màn hình Tham số báo cáo. Phần mềm lấy lên thêm 2 cột STT, Mã chương mà anh/chị vừa thực hiện tuỳ chỉnh.

R7.3_anh3