R6

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R6

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1. Xuất khẩu mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư số 77/2017/TT-BTC)

2. Cập nhật mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (Mẫu tuỳ chỉnh)

3. Đáp ứng nghiệp vụ quản lý và theo dõi kinh phí theo đề tài.

4. Thay đổi sổ S01-H: Sổ nhật ký-Sổ cái để xem được cả phần nhật ký và phần sổ cái theo tài khoản chi tiết nhất theo quy định.

5. Sửa lại cách hiển thị thông tin Hoặc người lĩnh tiền mặt trên mẫu Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS) (Thông tư số 77/2017/TT-BTC)

Chi tiết thay đổi:

1. Xuất khẩu mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư số 77/2017/TT-BTC) ra file xml

Trên phiên bản R6, phần mềm giúp đơn vị xuất khẩu mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư số 77/2017/TT-BTC) ra file xml để kết nối với cổng thông tin điện tử DVC.

Chi tiết thay đổi:

Vào Tệp\Kết xuất dữ liệu để kết nối đến Kho bạc nhà nước.

Tích chọn mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

Phần mềm lấy lên các chứng từ của mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu (Thông tư 77/2017/TT-BTC). Anh/Chị chọn lại đường dẫn lưu tệp xuất khẩu (nếu muốn).

Nhấn Xuất khẩu.

R6.1_anh1

Phần mềm thông báo xuất khẩu thành công.

Nhấn để mở thư mục xuất khẩu, nhấn Không nếu không muốn mở thư mục xuất khẩu ngay.

Lưu ý: Trường hợp file xuất khẩu trùng tên với file đã xuất trước đó thì hệ thống tự động ghi đè lên file đã có.

2. Cập nhật mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (Mẫu tuỳ chỉnh)

Trên phiên bản R6, phần mềm cập nhật mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) (Mẫu tuỳ chỉnh) trên giao diện Bảng kê chứng từ đã cấp dự toán và Bảng kê chứng từ chưa cấp dự toán để đáp ứng đúng theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

Để thực hiện tuỳ chỉnh mẫu C2-03/NS, anh/chị vào Tiện ích\Tuỳ chỉnh mẫu\Tuỳ chỉnh mẫu Giấy đề nghị...

R6.2_anh1

Xem hướng dẫn chi tiết tuỳ chỉnh mẫu Giấy đề nghị tại đây.

Tại Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán hoặc Bảng kê chứng từ thanh toán chưa cấp dự toán, nhấn In, anh/chị chọn in mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/BTC) (Mẫu tùy chỉnh).

Khai báo các tham số báo cáo.

R6.2_anh2

Nhấn Đồng ý.

R6.2_anh3

3. Đáp ứng nghiệp vụ quản lý và theo dõi kinh phí theo đề tài.

Trên phiên bản R6, phần mềm cập nhật lại toàn bộ công thức báo cáo quản lý và theo dõi kinh phí đề tài theo quy định mới của chế độ kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC, đáp ứng cho một số đơn vị như Viện hàn lâm.

Chi tiết thay đổi:

Tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Nghiệp vụ, tích chọn Quản lý kinh phí Đề tài, nhấn Áp dụng

R6.3_anh1

Lúc này hệ thống sẽ cập nhật lại công thức báo cáo Tổng hợp và chi tiết kinh phí theo đề tài.

Đối với Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài:

Để in báo cáo theo đề tài, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo khác\Sổ theo dõi chi tiết tình hình thực hiện kinh phí đề tài, anh/chị chọn tham số báo cáo và nhấn Đồng ý để in

R6.3_anh2

Đối với Tổng hợp tình hình kinh phí thực hiện đề tài

Để in báo cáo theo đề tài, đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo khác\Tổng hợp tình hình kinh phí thực hiện đề tài, anh/chị chọn tham số báo cáo và nhấn Đồng ý để in

R6.3_anh3

Xem thêm các bước hướng dẫn chi tiết cho đặc thù đơn vị Viện hàn lâm tại đây

4. Thay đổi sổ S01-H: Sổ nhật ký - Sổ cái để xem được cả phần nhật ký và phần sổ cái theo tài khoản chi tiết nhất theo quy định

Trên phiên bản R6, phần mềm thay đổi sổ S01-H: Sổ nhật ký - Sổ cái chi tiết đến các tài khoản con và thể hiện được số dư của từng tài khoản đó để phục vụ cho việc gửi báo cáo lên cấp trên.

Chi tiết thay đổi:

Phần mềm bổ sung tích chọn vào tham số In Sổ cái theo tài khoản chi tiết nhất.

R6.4_anh1

Thực hiện in Sổ nhật ký - Sổ cái chi tiết theo từng tài khoản con.

oTại phần Nhật ký:

R6.4_anh2

o Tại phần Sổ cái:

R6.4_anh3

Lưu ý: Riêng đối với tài khoản được phép hạch toán vào tài khoản cấp cha như tài khoản 00811, 00812, 00821, 00822, 0061, 0062, 0091, 0092 thì khi xem báo cáo theo tài khoản chi tiết chất thì chương trình vẫn lấy lên theo các tài khoản cấp cha này.

5. Sửa lại cách hiển thị thông tin Hoặc người lĩnh tiền mặt trên mẫu Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS) (Thông tư số 77/2017/TT-BTC)

Trên phiên bản R6, phần mềm sửa lại cách hiển thị thông tin Hoặc người lĩnh tiền mặt trên mẫu (C3-01/NS) Giấy rút vốn đầu tư theo (Thông tư 77/2017/TT-BTC) cho phù hợp với thực tế người dùng.

Chi tiết thay đổi:

Thực hiện in một chứng từ có mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư số 77/2017/TT-BTC), ví dụ như Rút dự toán tiền mặt.

Phần mềm lấy lên thông tin Hoặc người lĩnh tiền mặt:

oNếu thông tin Người nộp/Người lĩnh tiền trên giao diện nhập liệu là Cán bộ thì phần mềm lấy lên thông tin tên, CMND, Nơi cấp, Ngày cấp trong danh mục Cán bộ.

oNếu thông tin Người nộp/Người lĩnh tiền trên giao diện nhập liệu là Khách hàng, nhà cung cấp thì phần mềm lấy lên thông tin tên người liên hệ, CMND, Nơi cấp, Ngày cấp trong danh mục Khách hàng, nhà cung cấp.

Ví dụ: thông tin người nộp là Cán bộ, thì hiển thị như sau:

R6.5_anh1