R7.1

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R7.1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

 Trường hợp đơn vị không theo dõi chi tiết theo CTMT, Dự án, kế toán mong muốn in được Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước theo nguồn, chương, khoản nhanh hơn.

Chi tiết thay đổi:

Trên phiên bản R7.1, phần mềm giúp đơn vị in được Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạcMẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước theo nguồn, chương, khoản nhanh hơn trong trường hợp đơn vị không theo dõi chi tiết theo CTMT, Dự án.

Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc.

Chọn in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc hoặc Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

Trên tham số báo cáo, nếu anh/chị tích chọn Tất cả, Tổng hợp hoặc Tuỳ chọn thì tham số CTMT, Dự án vẫn giữ nguyên theo lần lựa chọn trước đó.

Ví dụ: anh/chị chọn CTMT, Dự ánTổng hợp, khi anh/chị tích chọn Tất cả/Tổng hợp/Tuỳ chọn thì CTMT, Dự án vẫn giữ nguyên là Tổng hợp.

R7.1_01

Nhấn Đồng ý. Mã CTMT, Dự án trên báo cáo vẫn là 0331.

R7.1_02