Kế toán muốn báo cáo B01/BSTT lên đúng số liệu trong trường hợp tự làm bút toán kết chuyển bằng tay trong nghiệp vụ khác

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41.3 >

Kế toán muốn báo cáo B01/BSTT lên đúng số liệu trong trường hợp tự làm bút toán kết chuyển bằng tay trong nghiệp vụ khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo B01/BSTT lên đúng số liệu trong trường hợp tự làm bút toán kết chuyển bằng tay trong nghiệp vụ khác.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41.3, Số doanh thu và chi phí đang loại trừ chứng từ kết chuyển nên:
- Trường hợp khách hàng lập chứng từ kết chuyển bằng tay thì không loại trừ được.
- Trường hợp khách hàng lập chứng từ kết chuyển giá vốn bằng chứng từ kết chuyển thì lại loại trừ chi phí đó ra khỏi báo cáo trong khi bút toán đó cần lấy lên báo cáo
- Trường hợp lấy bút toán kết chuyển thì lại không chi tiết theo từng đối tượng

Kể từ phiên bản R41.3, chương trình cập nhật cách lấy số liệu loại trừ theo bút toán kết chuyển (không loại trừ theo chứng từ kết chuyển) cho mẫu B01/BSTT và Thuyết minh bổ sung thông tin. Cụ thể như sau:

Ví dụ:

- Đơn vị lập chứng từ kết chuyển giá vốn bằng chứng từ kết chuyển: Nợ TK 632/Có TK 154: 20.000.000 đồng.

1-Ket chuyen-00

- Khi in báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính hoặc Thuyết minh B01/BSTT báo cáo bổ sung thông tin tài chính:

1-Ket chuyen-01

chương trình lấy lên được chứng từ kết chuyển giá vốn:

1-Ket chuyen-02