R39

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R39

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R39 (Phát hành ngày 30/11/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Cải tiến tính năng kết nối với QLCB để hạch toán

2. Kế toán muốn lập Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn để báo cáo đảng ủy cấp trên