Thiết lập tài khoản MISA ID để đăng nhập cho tất cả các phần mềm MISA

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R40 >

Thiết lập tài khoản MISA ID để đăng nhập cho tất cả các phần mềm MISA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Kể từ phiên bản R40, khi đơn vị thiết lập tài khoản MISA ID cho các dữ liệu nâng cấp lên phiên bản R40 hoặc tạo dữ liệu kế toán mới thì thiết lập tài khoản MISA ID để đăng nhập cho tất cả các phần mềm MISA.

Các bước thiết lập tài khoản MISA ID

hmtoggle_plus1        Với dữ liệu đang sử dụng được nâng cấp lên phiên bản R40

1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, chương trình hiển thị màn hình Xác thực thông tin khách hàng.

2. Anh/chị nhập các thông tin: Họ đệm, Tên, Số điện thoại di động, Email.

Lưu ý: Với thông tin Số điện thoại, nếu anh/chị đã đăng ký số điện thoại để thiết lập MISA ID cho các phần mềm MISA khác như QLCB.VN, meInvoice, QLTS.VN... thì nhập số điện thoại đó vào để sử dụng cho Mimosa.

1. MISA ID_02

3. Nhấn Cập nhật.

4. Một mã xác thực được gửi tới điện thoại của anh/chị. Anh/chị nhập Mã xác thực và Mật khẩu.

1. MISA ID_03

Lưu ý: Nếu anh/chị đã sử dụng số điện thoại này để thiết lập MISA ID cho các phần mềm MISA khác như QLCB.VN, meInvoice, QLTS.VN... thì tại bước này chỉ cần nhấn Xác nhận mà không phải nhập Mật khẩu nữa.

5. Nhấn Đóng.

1. MISA ID_04

6. Đăng nhập vào dữ liệu kế toán:

Tên người dùng: Số điện thoại.

Nhập Mật khẩu. Nhấn Đồng ý.

1. MISA ID_05

hmtoggle_plus1        Với dữ liệu được tạo mới

1. Khi tạo dữ liệu kế toán mới, tại bước 3. Thông tin người dùng:

1. MISA ID_06

Nếu đã có tài khoản MISA, nhấn Đăng nhập.

Nhập Số điện thoại và Mật khẩu đã đăng ký trước đó.

1. MISA ID_10

Nhấn Đăng nhập.

Chương trình hiển thị thông tin tài khoản MISA. Nhấn Tiếp tục để tiếp tục tạo mới dữ liệu kế toán.

1. MISA ID_11

Nếu chưa có tài khoản MISA, nhấn Đăng ký tài khoản.

Nhập các thông tin: Họ đệm, Tên, Số điện thoại, Mật khẩu.

1. MISA ID_07

Nhấn Đăng ký.

Một Mã xác thực được gửi đến số điện thoại vừa đăng ký. Nhập Mã xác thực vào ô trống.

1. MISA ID_08

Nhấn Xác nhận. Chương trình hiển thị thông tin tài khoản MISA. Nhấn Tiếp tục để tiếp tục tạo mới dữ liệu kế toán.

1. MISA ID_09

Xem thêm hướng dẫn các bước tạo dữ liệu kế toán mới tại đây.