Cải tiến tính năng kết nối với QLCB để hạch toán

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R39 >

Cải tiến tính năng kết nối với QLCB để hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng kết nối phần mềm Mimosa và QLCB.VN để làm giấy rút lương, bảo hiểm và hạch toán chi phí đơn giản, chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R39, kế toán đã có thể kết nối phần mềm Mimosa và QLCB.VN để làm giấy rút lương, bảo hiểm và hạch toán chi phí, tuy nhiên phải làm qua khá nhiều bước và phức tạp.

Kể từ phiên bản R39, chương trình cải tiến các bước kết nối từ QLCB sang Mimosa để làm giấy rút lương, bảo hiểm và hạch toán chi phí chỉ còn 1 bước. Cụ thể như sau:

o Sau khi thiết lập tùy chọn kết nối với phần mềm QLCB, anh/chị chọn phân hệ Tiền lương. Nhấn Lấy bảng tính lương, BH, KPCĐ hoặc chọn 1 trong 3 hình thức: Rút dự toán/Trả bằng tiền gửi/Trả bằng tiền mặt.

R39.1_ket noi QLCB_01

o Chọn Kỳ lương.

o Chọn 1 hoặc nhiều Bảng lương.

o Tích chọn Trả bằng: Rút dự toán, Tiền gửi hoặc Tiền mặt.

o Nếu trả bằng Rút dự toán thì chọn TK NH rút về, nếu trả bằng Tiền gửi thì chọn TK NH trả lương.

o Nhấn Lấy dữ liệu.

R39.1_ket noi QLCB_02

o Chương trình lấy sang phần mềm Mimosa các thông tin về Nguồn, Diễn giải, Phòng ban, MLNS, Số tiền.

R39.1_ket noi QLCB_03

o Có thể nhấn Đối chiếu dữ liệu để tải file excel về máy tính và đối chiếu với bảng lương trên QLCB.

R39.1_ket noi QLCB_04

oTrên màn hình Lập rút dự toán từ QLCB.VN, nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ tự động sinh các giấy rút lương, phụ cấp; giấy rút dự toán bảo hiểm; giấy rút dự toán kinh phí công đoàn.

R39.1_ket noi QLCB_05

o Nhấn Kết thúc.

Sau khi lập rút dự toán, thực hiện hạch toán chi phí lương, xem hướng dẫn tại đây.