Khi in Sổ S01-H: Nhật ký - Sổ cái, kế toán muốn hiển thị được dữ liệu của các TK không có phát sinh, không có số dư nhưng có phát sinh lũy kế từ đầu năm trong kỳ in báo cáo

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R31 >

Khi in Sổ S01-H: Nhật ký - Sổ cái, kế toán muốn hiển thị được dữ liệu của các TK không có phát sinh, không có số dư nhưng có phát sinh lũy kế từ đầu năm trong kỳ in báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in sổ S01-H: Nhật ký - Sổ cái hiển thị được dữ liệu của các tài khoản không có phát sinh, không có số dư, nhưng có phát sinh lũy kế từ đầu năm trong kỳ in báo cáo để đảm bảo việc đối chiếu khớp đúng số liệu giữa các báo cáo khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R31, khi chọn in sổ S01-H: Nhật ký - Sổ cái, phần mềm đang không hiển thị lên dữ liệu Nợ-Có của 1 tài khoản nếu như TK đó không có phát sinh và số dư trong kỳ in báo cáo (không phân biệt là TK đó có hay không có phát sinh lũy kế từ đầu năm). Cho nên có sự chênh lệch số liệu giữa các báo cáo khác nhau trong cùng 1 kỳ in báo cáo.

Kể từ phiên bản R31, khi in sổ S01-H: Nhật ký - Sổ cái hiển thị được dữ liệu của các tài khoản không có phát sinh, không có số dư, nhưng có phát sinh lũy kế từ đầu năm trong kỳ in báo cáo.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Sổ kế toán\S01-H: Nhật ký - Sổ cái.

R31.3_S01_01

2. Ví dụ chọn kỳ in tháng 7. Trong tháng 7 không có phát sinh tài khoản nào, không có số dư nhưng có phát sinh lũy kế từ đầu năm trong kỳ in báo cáo:

R31.3_S01_02

3. Kéo thanh cuộn để xem dữ liệu của các tài khoản trong kỳ báo cáo.

R31.3_S01_03

4. Ngoài ra, kế toán có thể đối chiếu số lũy kế từ đầu năm trong kỳ in báo cáo trên S01-H: Nhật ký, sổ cái để xem có khớp với S05-H: Bảng cân đối phát sinh hay không.

R31.3_S01_04