Kế toán muốn xuất khẩu được Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp (TT 107) để nộp báo cáo cho Kho bạc

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R31 >

Kế toán muốn xuất khẩu được Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp (TT 107) để nộp báo cáo cho Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp) để nộp cho kho bạc quản lý qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R31, phần mềm đã đáp ứng xuất khẩu báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp) để nộp KBNN.

Kể từ phiên bản R31, phần mềm đáp ứng xuất khẩu báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp) để nộp KBNN theo TT 107/2017/TT-BTC phục vụ nhu cầu tổng hợp BCTC nhà nước.

Báo cáo tài chính xuất ra sẽ nộp qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn từ ngày 10/06/2019.

Cụ thể như sau:

1. Chọn menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN.

R31.2_XKBCNN_01

2. Chọn bộ báo cáo tài chính. Ví dụ đơn vị chọn xuất khẩu Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp).

R31.2_XKBCNN_02

Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp), gồm:

oB01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

oB02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

oB03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)

oB04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

oBáo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC)

Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp), gồm:

oB01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

oB02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

oB03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)

oB04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

oBáo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC)

3. Khai báo các thông tin:

Nhập Mã đơn vị, kế toán lưu ý nhập mã đơn vị đăng ký với hệ thống TKT của Kho bạc nhà nước.

Lưu ý: Phải nhập Mã đơn vị chính xác để xuất báo cáo và nộp cho KBNN tại cổng thông tin điện tử hệ thống TKT. Nếu nhập mã đơn vị không đúng thì khi nộp cho KBNN sẽ hiển thị cảnh báo Mã đơn vị không đúng.

Nhập các thông tin: Năm báo cáo, Tên đơn vị, Ngày lập BC, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người kiểm soát.

Chọn Nơi lưu tệp.

Dữ liệu sau khi nhập xong như sau:

R31.2_XKBCNN_03

4. Nhấn Xuất khẩu. Phần mềm hiển thị thông báo Hoàn thành xuất khẩu dữ liệu.

R31.2_XKBCNN_04

5. Nhấn để mở thư mục chứa file xuất khẩu. Nhấn Không để không mở file và đóng thông báo.

6. Đăng nhập vào trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn để nộp báo cáo cho KBNN.

R30_10_XK_BCKBNN_5

Xem thêm hướng dẫn sử dụng trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT tại đây.