Xóa hóa đơn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Xử lý hóa đơn >

Xóa hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán ghi nhận xóa hóa đơn trong trường hợp đã được ký điện tử nhưng có phát hiện sai sót trên hóa đơn như thông tin người mua, số tiền, hàng hóa, dịch vụ... và hóa đơn đó chưa được lập bảng kê thuế. Sau đó, kế toán lập được hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã được xóa theo quy định.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn Xử lý hóa đơn\Xóa hóa đơn hoặc vào menu Nghiệp vụ\Hóa đơn\Xử lý hóa đơn\Xóa hóa đơn.

4. Xoa hoa don_01

2. Khai báo các thông tin trên màn hình Xóa hóa đơn:

4. Xoa hoa don_02

Thông tin chung (thông tin bắt buộc): Ngày xóa hóa đơn, Số hóa đơn bị xóa bỏ được phần mềm mặc định sẵn, anh/chị có thể sửa lại. Nhập Lý do xóa bỏ.

Biên bản thỏa thuận (thông tin không bắt buộc): Ngày, Số, Về việc, đính kèm tài liệu liên quan.

Hóa đơn xóa (thông tin bắt buộc):

oNhập Số hóa đơn cần xóa hoặc nhấn biểu tượng 4. Xoa hoa don_03 để chọn hóa đơn cần xóa. Phần mềm sẽ lấy lên các hóa đơn đã được phát hành nhưng chưa lập bảng kê thuế, bao gồm các thông tin: Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Khách hàng, Mã số thuế (nếu có), Tổng giá trị hóa đơn. Với những hóa đơn đã được lập bảng kê thuế thì sẽ không lấy lên để anh/chị xóa bỏ.

oTrên màn hình Chọn hóa đơn, chọn Khoảng thời gian, Khách hàng, nhấn Lấy dữ liệu.

oChọn hóa đơn cần xóa bỏ. Nhấn Đồng ý.

4. Xoa hoa don_04

oPhần mềm sẽ lấy lên thông tin của hóa đơn bị xóa: Ngày hóa đơn, Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Khách hàng, Địa chỉ.

4. Xoa hoa don_05

Nhấn Cất để hoàn thành. Chương trình hiển thị thông báo "Sau khi xóa hóa đơn thì hóa đơn này sẽ không còn giá trị sử dụng...", nhấn Có để chắc chắc muốn xóa hóa đơn, nhấn Không để không xóa hóa đơn.

4. Xoa hoa don_06

3. Nhấn Gửi thông báo cho khách hàng để gửi thông báo xóa hóa đơn đến khách hàng.

4. Xoa hoa don_07

4. Nhập Tên người nhận và Email. Nhấn Gửi.

4. Xoa hoa don_08

5. Khi kế toán gửi thông báo xóa hóa đơn cho khách hàng, khách hàng sẽ nhận được thông báo như sau:

4. Xoa hoa don_09

6. Sau khi xóa hóa đơn thì trên hóa đơn sẽ hiển thị trạng thái là Đã bị xóa để anh/chị biết.

4. Xoa hoa don_10

7. Đồng thời, ngoài màn hình Danh sách hóa đơn cũng hiển thị trạng thái HĐ xóa bỏ cho anh/chị biết và dễ dàng quản lý.

4. Xoa hoa don_11

8. Đối với người mua thì cũng tra cứu được hóa đơn từ hóa đơn gốc đã gửi cho người mua trong email.

4. Xoa hoa don_12