R2

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1.Cập nhật thêm danh mục định khoản tự động.

2.Tài khoản ngầm định trên 1 số giao diện chuyển khoản kho bạc sinh tự động.

3.Cập nhật chức năng Kết nối Mimosa 2019 với QLTS.

4.Cập nhật công thức Bàn làm việc:

4.1 Cập nhật công thức Bàn làm việc Thanh toán với kho bạc

4.2 Cập nhật công thức Bàn làm việc - Công nợ.

4.3 Cập nhật công thức Bàn làm việc - VTHH.

4.4 Cập nhật công thức Bàn làm việc - Doanh thu chi phí

4.5 Cập nhật công thức Bàn làm việc Kinh phí

4.6 Cập nhật công thức Bàn làm việc - Dự toán

5.Bổ sung một số mẫu cập nhật lại công thức theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

5.1 S26-Sổ theo dõi công cụ dụng tại nơi sử dụng

5.2 Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC

5.3 Biên bản kiểm kê CCDC

5.4 Cập nhật công thức Nhật ký - Sổ cái theo rule tài khoản dự toán mới

5.5 Cập nhật công thức Sổ cái - Hình thức nhật ký chung theo rule tài khoản dự toán mới

6. Cập nhật chức năng số dư đầu kỳ theo logic tài khoản dự toán mới

7. Cập nhật hệ thống tài khoản theo logic tài khoản dự toán mới

8. Cập nhật công thức một số mẫu chứng từ theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC do thay đổi hệ thống tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT-BTC:

8.1 C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư số 77/2017/TT-BTC)

8.2 C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư số 77/2017/TT-BTC)

8.3 C2-05a: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

8.4 C4-02b: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Mẫu ngoại tệ) (TT 77-2017)

8.5 C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

8.6 C3-02/NS:Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (TT số 77/2017/TT-BTC)

8.7 C3-04: Giấy nộp trả vốn đầu tư (TT số 77/2017/TT-BTC)

8.8 C4-11: Giấy chuyển tiền chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (TT số 77/2017/TT-BTC)

8.9 C2-06: Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ (TT 77/2017/TT-BTC)

8.10 C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi (TT số 77/2017/TT-BTC)

8.11 C2-12: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (TT số 77/2017/TT-BTC)

9. Tích hợp thêm một số mẫu báo cáo chứng từ:

9.1 Hóa đơn mua hàng

9.2 Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho (TT số 39/2014/TT-BTC)

9.3 Hóa đơn bán hàng

9.4 05-ĐCSDTK-Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN  theo quyết định 4377

10. Thay đổi mã tính chất nguồn 0113, 0212 theo đúng nghiệp vụ thực tế

11. Cập nhật công thức Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc theo hệ thống tài khoản Thông tư 107/2017/TT-BTC

12. Chuyển đổi dữ liệu cho phép chỉ chuyển đổi danh mục

13. Bổ sung file đối chiếu tài khoản khi chuyển đổi dữ liệu để người dùng có căn cứ kiểm tra tài khoản sau chuyển đổi

 

Chi tiết thay đổi:

1. Cập nhật thêm danh mục định khoản tự động.

Trên phiên bản R2, chương trình cập nhật lại danh mục định khoản tự động theo hệ thống tài khoản mới ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Hỗ trợ đơn vị hạch toán theo hệ thống tài khoản mới, quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Bổ sung thêm bút toán kép theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Các bước thực hiện:

Đơn vị mở giao diện chứng từ bất kỳ, tại dòng chi tiết, đơn vị tích chuột phải vào dòng Bấm vào đây để thêm mới và chọn Định khoản, chọn tiếp nghiệp vụ định khoản đơn vị đang cần hạch toán.

R2.1

VD: Đơn vị chọn nghiệp vụ cần định khoản "Chuyển khoản kho bạc chi các khoản chi khác bằng kinh phí tạm ứng đã cấp dự toán tính vào chi hoạt động thường xuyên", chương trình sẽ tự động hạch toán Nợ TK 61111/Có TK 5111, đơn vị thực hiện điền các thông tin còn lại, sau đó Cất chứng từ.

R2.2

2. Tài khoản ngầm định trên 1 số giao diện chuyển khoản kho bạc sinh tự động

Trên phiên bản R2, chương trình sẽ ngầm định lại tài khoản khi thực hiện hạch toán nghiệp vụ liên quan tới ngân sách cho phù hợp với quy tắc sinh tự động.

Các bước thực hiện:

Các giao diện thực hiện:

Rút dự toán chuyển khoản -> Sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc

Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm -> Sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương

Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm -> Sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm

Rút dự toán tiền mặt -> Sinh chứng từ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

Rút dự toán tiền gửi -> Sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi

Trường hợp sinh tự động chứng từ Chuyển khoản kho bạc/Chuyển khoản lương, bảo hiểm, TK Có luôn mặc định vào TK 5111 (không phân biệt Nghiệp vụ)

Trường hợp sinh tự động chứng từ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ:

o Nếu trên Rút dự toán tiền mặt/Rút dự toán tiền gửi chọn Thực chi thì sẽ ngầm định TK Có là TK 511.

o Nếu trên Rút dự toán tiền mặt/Rút dự toán tiền gửi chọn Tạm ứng chưa cấp dự toán/Tạm ứng đã cấp dự toán thì sẽ ngầm định TK Có là TK 3371.

3. Cập nhật chức năng Kết nối Mimosa 2019 với QLTS.

Từ bản R2, khi thực hiện Kết nối Mimosa 2019 với phần mềm QLTS.VN, chương trình sẽ cập nhật hạch toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Chi tiết hướng dẫn, đơn vị xem tại đây.

4. Cập nhật công thức Bàn làm việc

Từ bản R2, chương trình sẽ cập nhật công thức các biểu đồ trên Bàn làm việc theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Các bước thực hiện:

Để xem biểu đồ, tại bàn làm việc, đơn vị tích vào biểu tượng mũi tên và chọn loại biểu đồ cần xem:

R2.5

4.1 Cập nhật lại công thức Bàn làm việc - Thanh toán với kho bạc.

Căn cứ lấy số liệu theo Bảng kê thanh toán tạm ứng đã cấp dự toán Bảng kê thanh toán tạm ứng chưa cấp dự toán.

4.2 Cập nhật lại công thức Bàn làm việc - Công nợ.

Căn cứ lấy số liệu theo tài khoản công nợ 331 và 131.

4.3 Cập nhật lại công thức Bàn làm việc - VTHH.

Căn cứ lấy số liệu theo tài khoản chi tiết theo vật tư, hàng hóa: 152, 153, 155, 156

4.4 Cập nhật lại công thức Bàn làm việc - Doanh thu chi phí.

Căn cứ lấy số liệu theo tài khoản 511x, 512x, 514x, 531, 515 711x, 611x, 612x, 614x, 632, 811 đối ứng với TK 911.

4.5 Cập nhật lại công thức Bàn làm việc - Kinh phí.

Căn cứ lấy số liệu theo tài khoản 012x, 013x, 008x, 009x.

4.6 Cập nhật lại công thức Bàn làm việc - Dự toán

Căn cứ lấy số liệu theo tài khoản 006x, 008x, 009x.

5. Bổ sung một số mẫu cập nhật lại công thức theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Từ bản R2, chương trình cập nhật lại công thức một số mẫu sổ sách theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

5.1 S26-Sổ theo dõi công cụ dụng tại nơi sử dụng.

Ảnh hưởng do bỏ tài khoản 005 theo thông tư mới

5.2 Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC

Ảnh hưởng do bỏ tài khoản 005 theo thông tư mới

5.3 Biên bản kiểm kê CCDC

Ảnh hưởng do bỏ tài khoản 005 theo thông tư mới

5.4 Cập nhật công thức Nhật ký - Sổ cái theo rule tài khoản dự toán mới

Ảnh hưởng do thay đổi hạch toán tài khoản tổng hợp theo logic tài khoản Thông tư 107/2017/TT-BTC như: 00811, 00812, 00821, 00822, 0091, 0092, 0093, 0061, 0062.

Thay đổi: Hiển thị số liệu các tài khoản tổng hợp không cộng số liệu của tài khoản con chi tiết nhất.

5.5 Cập nhật công thức Sổ cái - Hình thức nhật ký chung theo rule tài khoản dự toán mới

Ảnh hưởng do thay đổi hạch toán tài khoản tổng hợp theo logic tài khoản Thông tư 107/2017/TT-BTC như: 00811, 00812, 00821, 00822, 0091, 0092, 0093, 0061, 0062

Thay đổi: Hiển thị số liệu các tài khoản tổng hợp không cộng số liệu của tài khoản con chi tiết nhất.

6. Cập nhật chức năng số dư đầu kỳ theo logic tài khoản dự toán mới

Ảnh hưởng do thay đổi hạch toán tài khoản tổng hợp theo logic tài khoản Thông tư 107/2017/TT-BTC như: 00811, 00812, 00821, 00822, 0091, 0092, 0093, 0061, 0062.

Thay đổi: Hiển thị số liệu các tài khoản tổng hợp không cộng số liệu của tài khoản con chi tiết nhất.

7. Cập nhật hệ thống tài khoản theo logic tài khoản dự toán mới

Ảnh hưởng do thay đổi hạch toán tài khoản tổng hợp theo logic tài khoản Thông tư 107/2017/TT-BTC như: 00811, 00812, 00821, 00822, 0091, 0092, 0093, 0061, 0062.

Thay đổi: Hiển thị số liệu các tài khoản tổng hợp không cộng số liệu của tài khoản con chi tiết nhất.

8. Cập nhật công thức một số mẫu chứng từ theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC do thay đổi hệ thống tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT-BTC:

Từ bản R2, chương trình sửa đổi công thức một số mẫu chứng từ theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC do thay đổi hệ thống tài khoản theo

Thông tư 107/2017/TT-BTC:

Các mẫu đã sửa công thức:

8.1 C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư số 77/2017/TT-BTC)

8.2 C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư số 77/2017/TT-BTC)

8.3 C2-05a: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

8.4 C4-02b: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Mẫu ngoại tệ) (TT 77-2017)

8.5 C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)

8.5 C3-02/NS:Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (TT số 77/2017/TT-BTC)

8.6 C3-04: Giấy nộp trả vốn đầu tư (TT số 77/2017/TT-BTC)

8.7 C4-11: Giấy chuyển tiền chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (TT số 77/2017/TT-BTC)

8.8 C2-06: Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ (TT 77/2017/TT-BTC)

8.9 C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi (TT số 77/2017/TT-BTC)

8.10 C2-12: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (TT số 77/2017/TT-BTC)

9. Tích hợp thêm một số mẫu báo cáo chứng từ từ phần mềm cũ sang

Từ bản R2, chương trình bổ sung thêm một số mẫu hóa đơn, chứng từ, báo cáo từ phần mềm Mimosa 2017 để đơn vị có thể tiếp tục sử dụng.

9.1 Hóa đơn mua hàng

9.2 Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho (TT số 39/2014/TT-BTC)

9.3 Hóa đơn bán hàng

9.4 05-ĐCSDTK-Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN  theo quyết định 4377

 10. Thay đổi mã tính chất nguồn 0113, 0212 theo đúng nghiệp vụ thực tế

         Từ bản R2, chương trình thực hiện sửa mã Tính chất nguồn kinh phí từ 0113 thành 13, 0212 thành 12, do thực tế hầu hết tại các đơn vị đang sử dụng mã Tính chất nguồn kinh phí là 13 và 12.

         Để thực hiện sửa lại mã Tính chất nguồn kinh phí, đơn vị vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí, thực hiện tích đúp vào mã Tính chất nguồn kinh phí cần sửa để sửa lại.

11. Cập nhật công thức Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc theo hệ thống tài khoản Thông tư 107/2017/TT-BTC

Từ bản R2, chương trình cập nhật lại công thức cho biểu Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại

Kho bạc theo hệ thống tài khoản Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Bổ sung thêm số liệu của tài khoản 004x và 006x.

Để in báo cáo đơn vị vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân

sách tại Kho bạc

12. Chuyển đổi dữ liệu cho phép chỉ chuyển đổi danh mục

Từ bản R2, khi thực hiện Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 và MISA Mimosa.NET 2017 lên MISA Mimosa.NET 2019,

chương trình cho phép đơn vị lựa chọn chuyển đổi Chỉ chuyển đổi danh mục, trường hợp đơn vị không muốn chuyển đổi số dư lên.

Chi tiết cách thực hiện, đơn vị xem tại đây:

13. Bổ sung file đối chiếu tài khoản khi chuyển đổi dữ liệu để người dùng có căn cứ kiểm tra tài khoản sau chuyển đổi

Từ bản R2, khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2014 và MISA Mimosa.NET 2017 lên MISA Mimosa.NET 2019, chương trình sẽ

bổ sung file Kết quả chuyển đổi để hỗ trợ đơn vị kiểm tra lại số liệu báo cáo sau khi chuyển đổi thành công.

Các bước thực hiện:

Để thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2019, đơn vị tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây.

Đến bước chuyển đổi cuối cùng, đơn vị tích vào Xem kết quả tại đây để xem file ghép tài khoản giữa phần mềm cũ và phần mềm MISA

Mimosa.NET 2019 và kiểm tra lại dữ liệu sau khi chuyển đổi.

Lưu ý: Chỉ hiển thị kết quả chuyển đổi khi đơn vị chuyển cả số dư, trường hợp đơn vị chọn Chỉ chuyển đổi danh mục sẽ không hiển thị file kết

quả chuyển đổi.

R2.3

File Kết quả chuyển đổi.

R2.4