Có sử dụng phần mềm QLTS

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định >

Có sử dụng phần mềm QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp có sử dụng phần mềm QLTS.VN, để kế toán tài sản cố định thực hiện được các nghiệp vụ liên quan đến tài sản, trước tiên cần thiết lập kết nối theo hướng dẫn (Trường hợp đã thực hiện Kết nối với phần mềm QLTS tại bước Tạo dữ liệu kế toán mới thì bỏ qua bước này)

Trước hết máy tính của anh chị cần có kết nối mạng internet.

Sau đó anh chị mở dữ liệu trên MISA Mimosa.NET 2019, vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ.

Chọn Kết nối QLTS.VN.

Tiếp theo anh chị nhập thông tin của phần mềm QLTS.VN bao gồm:

o Địa chỉ đăng nhập: có dạng <<http://tentinh.qlts.vn>>

o Mã QHNS

o Tên đăng nhập

o Mật khẩu.

ket_noi_voi_qlts

Nhấn Kết nối.

Nhấn Đồng ý.