R1

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R1

Previous pageReturn to chapter overview

1. MISA Mimosa.NET 2019 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006.

Cập nhật danh mục Hệ thống tài khoản.

Cải tiến cách nhập liệu chứng từ.

Cải tiến cách đáp ứng các nghiệp vụ hạch toán đồng thời.

Bổ sung thêm các sổ sách mới.

oS33-H: Sổ chi tiết các khoản phải thu, phải trả nội bộ

oS34-H: Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng

oS52-H: Sổ chi tiết các khoản tạm thu

oS53-H: Sổ theo dõi thuế GTGT

oS61-H: Sổ chi tiết chi phí

oS62-H: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (hoặc đầu tư XDCB)

oS101-H: Sổ tổng hợp theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước

oS102-H: Sổ theo dõi nguồn viện trợ

oS103-H: Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài

oS105-H: Sổ theo dõi nguồn phí khấu trừ, được để lại

Bổ sung các mẫu báo cáo tài chính và quyết toán:

o01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

oB01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

oB02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

oB03/BCQT: Thuyết minh về báo cáo quyết toán

oB03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)

oB04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

oB05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)

oBáo cáo tổng hợp tình hình kinh phí dự án

oBiểu số: 03/ĐVDT theo TT 108/2008/TT-BTC

oPhụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

oPhụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án.

oTổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu, ghi chi.

Đơn vị lập được báo cáo tài chính ngay trên phần mềm, xem chi tiết tại đây.

2. Câp nhật Mục lục ngân sách mới theo thông tư 324/2016/TT-BTC.

3.Bổ sung các danh mục:

Phí, lệ phí, xem chi tiết tại đây.

Định khoản tự động, xem chi tiết tại đây.

4.Tích hợp với phần mềm MISA Cloud Center giúp đơn vị có thể tải và tra cứu giấy phép sử dụng, xem chi tiết tại đây.

5.Cải tiến chức năng Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2014 và MISA Mimosa.NET 2017 lên MISA Mimosa.NET 2019, xem chi tiết tại đây.

6.Bổ sung các mẫu trộn Ủy nhiệm chi

7.Kết xuất dữ liệu để kết nối với Kho bạc nhà nước (DVC), xem chi tiết tại đây.

8.Cải tiến màn hình quy trình của các nghiệp vụ.

9.Cải tiến tốc độ báo cáo.