Phí, lệ phí

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Phí, lệ phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Phần mềm đã mặc định sẵn danh mục một số phí, lệ phí, tuy nhiên đơn vị có thể thêm, sửa, xoá... theo nhu cầu của đơn vị.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Vào Danh mục\Phí, lệ phí.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Mã phí, lệ phí; Tên phí, lệ phí; chọn Loại phí, lệ phí.

phi_le_phi

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, phí, lệ phí sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.