Thiết lập để sử dụng hợp đồng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Quản lý hợp đồng >

Thiết lập để sử dụng hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp các đơn vị tùy chọn có sử dụng Hợp đồng hay không để theo dõi và quản lý được doanh thu, chi phí, công nợ chi tiết theo từng hợp đồng phát sinh.

2. Các bước thực hiện

1. Với những dữ liệu đang sử dụng được nâng cấp lên phiên bản R33, để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hợp đồng thì thực hiện như sau:

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ.

Tích chọn Quản lý Hợp đồng. Nhấn Đồng ý.

R35.1_HD_1.DMTK_01

2. Đối với các dữ liệu kế toán được tạo mới kể từ phiên bản R33, thì tại bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ, tích chọn Quản lý hợp đồng.

R33.1_HD_02

Xem thêm các bước tạo mới dữ liệu kế toán tại đây.