Lập chứng từ bán hàng từ nhiều hóa đơn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Lập và phát hành hóa đơn điện tử > Lập hóa đơn >

Lập chứng từ bán hàng từ nhiều hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị lập chứng từ bán hàng từ nhiều hóa đơn đã lập trước đó.

2. Các bước thực hiện

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.