Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử >

Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nghiệp vụ Lập và phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 được thực hiện qua 2 bước:

Xem phim hướng dẫn tại đây

Bước 1: Lập hóa đơn

Bước 2: Phát hành hóa đơn điện tử

BDSD_HDDT